SYSTEMCONSULT

Beratung: Güter- und Personenbeförderung
auf der Straße in Tschechien

Nakladatelství a poradenství pro silniční dopravu

Consultancy: Road freight transport and passenger transport in the Czech Republic

 

 Ing. Ivo Machačka, CSc.

    Bartolomějská 89-9O, CZ-530 02 Pardubice, Czech Republic , IČ 11133767    

● E-mail     system.consult@seznam.cz            (Adresa system.consult@tiscali.cz  již neplatí.)

Tel.  603 336 685,  phone from abroad / vom Ausland: 00-420-603 336 685

                                                                                                                                  

Formulář objednávky – seznam všech produktů:     http://www.systemconsult.cz/objednavka.xls

Objednávky zasílejte, prosím, pomocí emailové zprávy na adresu:      system.consult@seznam.cz

 

 

Obchodní podmínky Systemconsultu při pořizování CD

                                                                                                                                           Datum: 15-04-2024

 

Nové školení 2024

Prohlubovací školení dopravců, lektorů školicích středisek a učitelů autoškol: Téma: Práce osádek a tachografy.  

1. Nový materiál TRACE 2 - leden 2024:

Vysvětlení Evropské komise k Nařízení 561 a 165. 

Výklad obtížných prvků v Balíčku mobility (nařízení EU 561 a 165) a dalších předpisech EU podle materiálu TRACE 2.

2. Změna do nařízení 561/2006 týkající se mezinárodní nepravidelné (zájezdové) autobusové dopravy

Obsah školení: Nařízení ES 561/2006, EU 165/2014 a EU 2020/1054 a další evropské a české předpisy platné pro pracovní režimy řidičů v současné době.

 Pardubice, 10.00 - 14.00 h, čtvrtek,

 termíny budou stanoveny, jakmile obdržíme definitivní text změn.

Sledujte, prosím tuto naši www-stránku.

    Místo: Systemconsult Pardubice

      Doba školení: od 10.00 do 14.00 h

      Školení provádí Ing. Ivo Machačka.

 

Cena školení: Kč 1 200 (neobsahuje DPH, nejsme plátci DPH).

 Cena zahrnuje i základní publikace pracovních režimů

   - Publikace „Nařízení 561 a 165 do kabiny 9. vydání“ v ceně Kč 220

   - Nový CD „Rukověť pro dopravce a autoškoly“ v ceně Kč 300.

     Další informace  obdrží účastník na vlastní flash.

Objednávky: Je nutno se objednat předem na system.consult@seznam.cz.  Tel. 603 336 685

   Je potřeba mít potvrzenou účast.

 

 

 

Základní příručKA pracovních režimů řidičů:

Nařízení (ES) 561/2006, (EU) 165/2014, další předpisy EU a české předpisy pro práci osádek do kabiny.9. rozšířené vydání.

Ke dnešnímu datu (duben 2024) nejsou žádné změny v nařízení 561 a 165, takže publikace popisuje přesně současný stav.

Cena Kč 220.  Množstevní slevy viz dále.

 

 

Autor: Ing. Ivo Machačka, CSc. 

Vydavatel a dodávky příruček:

SYSTEMCONSULT Pardubice

 

Příručka je určena řidičům velkých vozidel (nad 3,5 t a autobusů), vzhledem k velkému počtu vozidel do 3,5 t a k vývoji v EU jsou zpracována i pravidla pro tato malá vozidla. Pracovní režimy řidičů na vozidlech s tachografy jsou určeny nařízením (ES) 561/2006, nařízením (EU) 165/2014, dohodou AETR a dalšími souvisejícími předpisy EU a ČR.

V knize jsou zpracovány předpisy EU, týkající se použití digitálních tachografů, smart tachografů (instalovaných od 15. června 2019) i předpisy EU obsažené v Balíčku mobility, který byl schválen v roce 2020. Z nich jsou pro řidiče a dopravce důležité především ty právní úpravy, které mění stávající pravidla práce osádek v silniční dopravě, zásady čerpaní týdenních dob odpočinku, možnosti překročení limitů dob řízení a postupy pro používání smart tachografů. Nově se řidiči a dopravci dozví o povinnosti navracení řidičů domů a seznámí s pravidly kabotáže při cestách do jiných zemí EU.

Příručka je určena rovněž dopravcům s velkými vozidly a dopravcům s vozidly 2,5 až 3,5 t, kde se připravuje jejich zapojení do pravidel práce osádek.

Pro autoškoly a školicí střediska je publikace užitečnou rukovětí pro jejich práci. Svým obsahem i praktickými pokyny je vhodnou pomůckou pro vedoucí doprav, učitele školicích středisek, odborné školy i kontrolní a správní orgány.

Řidiči malých vozidel (do 3,5 t a do 9 osob včetně řidiče), speciálních vozidel a řidiči, kteří pracují podle výjimek nařízení 561/2006, najdou svá pravidla také v této příručce.

      144 stran                                                Cena Kč 220,-

 

1 výtisk

220

 

10 výtisků

200

5 výtisků

210

 

20 výtisků

190

 

Změny nařízení 561/2006 a nařízení 165/2014 zavedené Balíčkem mobility (nařízením 2020/1054 a dalšími předpisy EU v roce 2020) jsou označeny svislou čarou po levé straně textu a jsou v příručce podrobně vysvětleny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Co obsahuje Balíček mobility?

Dne 15. července 2020 schválil Evropský parlament „Balíček mobility“ na němž se v EU pracovalo několik let. Základní prvky těchto předpisů jsou účinné od 20.8.2020, další od 2.2.2022 atd.

Balíček mobility obsahuje především:

a. Nařízení 2020/1054, které mění N 561/2006 a N 165/2014 a další předpisy EU.

Toto nařízení upravujeí nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů a dále zavádí řadu dalších nových pravidel.

b. Nařízení měnící přístup na trh silniční dopravy (nařízení 1071/ 2009, 1072/2009, 1024/2012)

c. Směrnice stanovující nová pravidla vysílání řidičů

Všechny věci z Balíčku mobility pro řidiče a dopravce jsou podány a vysvětleny v publikaci  „Nařízení do kabiny 9. vydání“ (viz výše) a v publikaci  Balíček mobility. Změněná nařízení 561 a 165.

--

 

Tyto dvě příručky využije každý:

- řidič velkého vozidla i řidič malého vozidla (do 3,5 t),

- vedoucí dopravy a dispečer,

- lektor autoškoly,

- vedoucí tachografové dílny,

- pracovník odboru dopravy

- kontrolní orgán pracovních   režimů řidičů a dodržování pracovní doby.

Jsou zpracována změněná nařízení 561/2006 a 165/2014 a rovněž ostatní předpisy, které vyplývají z Balíčku mobility.

Jsou uvedena vysvětlení změn v nových českých předpisech:

- v Nařízení vlády 589/2006

- ve Vyhlášce 478/2000

- v Zákonu 111/1994.

 

Publikace Balíček mobility 2020. Změněná nařízení 561 a 165

 

Nový text nařízení (ES) č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014) platný od 15.  7. 2020 porovnaný s předchozí verzí těchto nařízení s vysvětleními

 

Publikace ukazuje příslušné předpisy tzn. nařízení (ES) č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014) jednak v posledním předchozím platném stavu a ve stavu s uplatněním změn stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2020/1054 ze dne 15. července 2020, jež bylo zveřejněno ve Věstníku EU č. L 249 dne 31. 7. 2020.

Předchozí verze a nově verze výše uvedených předpisů jsou barevně odlišeny a vydavatel podává k jednotlivým změnám výklad užitečný pro praxi.

 

původní text

změněný text

nový text

přidaný text

výklad

 

V závěru publikace jsou stručně popsána pravidla pro vysílání řidičů do členských států EU a pravidla kabotáže.

 

Publikaci využijí pro přípravu na nová nařízení:

- lektoři autoškol a školicích středisek

- dopravci

- kontrolní orgány

- řidiči velkých vozidel

- vedoucí tachografových dílen

- kontrolní orgány

- odborné školy atd.

 

44 stran

t.č. rozebrán, jen pro účastníky školení

 

 

 CD  Balíček mobility 2020. Změněná nařízení 561 a 165

 

Pro školitele řidičů a autoškoly dodáváme CD

CD Balíček mobility. Změněná nařízení 561/2006 a 165/2014

CD obsahuje prezentaci PDF výše uvedené příručky.

Cena CD: Kč 1°000,- .

Pro dodávku CD je nutno potvrdit nové Obchodní podmínky, které zašleme.

 

CD  Rukověť pro dopravce a autoškoly – nový CD 2022

 

Pro dopravce, školitele řidičů a autoškoly dodáváme nový materiál na CD

CD Rukověť pro dopravce a autoškoly

CD obsahuje návody pro práci, formuláře a postupy pro dopravce a řidiče velkých vozidel ve Wordu a PDF.

Celkem přes 150 položek.

Cena CD: Kč 300,-.

Pro dodávku CD je nutno potvrdit Obchodní podmínky (OP), které zašleme.

Z obsahu CD Rukověť pro dopravce a autoškoly

 

Co řidič sleduje během pracovního dne

Co řidič sleduje během pracovního dne

Denní evidence pracovní doby (20 variant podle druhu vozidla a vykonávané činnosti)

Dohoda zaměstnavatele a zaměstnance o přesčasové práci

Doprava která nepředstavuje řidičovu hlavní činnost a řidič zpracovává přivezený materiál

Materiály pro dopravce (zaměstnavatele)

Materiály pro nákladní vozidlo

Materiály pro řidiče

Postup při denní evidenci dob řízení a bezpečnostních přestávek při práci podle nařízení vlády 168/2002

Poznámky pro správce vozového parku s vozidly N2

Pravidla pro provoz vozidel (dopravních prostředků), které nepodléhají nařízení 561/2006 a řídí se nařízením vlády

 168/2002 a zákoníkem práce

Prohlášení provozovatele vozidla

Provedené kontroly záznamových listů

Přepravy podle N 561 čl. 13

Přepravy podle N 561 čl. 3 aa)

Režim OUT OF SCOPE

Sledování a kontrola pracovní doby řidičů velkých vozidel

Sledování dob řízení a pracovního výkonu řidiče v rámci jednoho měsíce (tabulka v Excelu)

Sledování pracovní doby řidiče

Soubor předpisů pro tachografy

Speciální vozidla a nařízení 561/2006

Struktura Balíčku mobility

Struktura předpisů pro digitální tachografy

Struktura předpisů pro tachografy

Výkaz směn v pracovním týdnu řidiče

Zadání země po přechodu hranic

Záznam činností řidiče bez mezer

 

… a další

 

 

 

DALŠÍ PRODUKTY SYSTEMCONSULTU

 

SYSTEMCONSULT

Rukověť lektora školicího střediska, dopravce a řidiče

Příručka pro učitele skupiny C,
lektory profesního školení ,
pro vedoucí doprav
a pro každého řidiče skupiny C
(obsah odpovídá disku CD Zajištění nákladu LS).

(48 stran)

 

Cena Kč 180

 

 

 

Pro výuku zajištění nákladů:

Souprava pro výpočet přivázání nákladu

     

Souprava zahrnuje:

- Disk Dolezych

- Úhloměr

- Zajištění nákladů – Jak na to    (brožura)

                                                                   Cena Kč 480 za soupravu  

 

NABÍDKY AUTOMOBILOVÝCH SLOVNÍKŮ

SYSTEMCONSULT

Autor Ing. Ivo Machačka, CSc.vytvořil tyto slovníky na základě své dvacetileté překladatelské práce ve firmě Autodata Ltd. UK (servisní manuály automobilů)

                                                                                                                                     

 

 

AUTOMOBILOVÉ TECHNICKÉ SLOVNÍKY NĚMECKÉ

 

 Pro výrobce a prodejce vozidel, servisy a autodílny a překladatele: 

 

Publikace: Německo-český slovník. AUTOMOBILY, SILNIČNÍ VOZIDLA. Výroba - Provoz - servis - OPRAVÁRENSTVÍ.   

  15 000 moderních pojmů. Pro práci se servisními, seřizovacími a opravářskými příručkami a katalogy dílů v němčině     Další info a vzorek

ISBN  80-85629-21-6

kniha 300

 

CD: Německo-český slovník. AUTOMOBILY, SILNIČNÍ VOZIDLA. Výroba - Provoz - servis – OPRAVÁRENSTVÍ.   2013.   15 000 pojmů.

Soubor slovníku je ve tvaru PDF. Obsahuje stejné termíny, jako knižní vydání (viz výše). Ve slovníku je možno hledat stejným způsobem jako v knize nebo lze použít funkci Acrobat Readeru Find (Hledej).

Pomocí této funkce lze tento slovník použít jak pro vyhledávání německých termínů, tak i pro vyhledávání českých termínů.

Slovník je rovněž možno vytisknout.

CD

300

 

 

AUTOMOBILOVÉ TECHNICKÉ SLOVNÍKY ANGLICKÉ

 

 

Pro výrobce a prodejce vozidel, servisy a autodílny a překladatele: 

Publikace:  Anglicko-český slovník. AUTOMOBILY, SILNIČNÍ VOZIDLA. Výroba - Provoz - servis – OPRAVÁRENSTVÍ.  Reprint-2017.

  17 000 moderních pojmů.  Pro práci se servisními, seřizovacími a opravářskými příručkami a katalogy dílů v angličtině.   Další info a vzorek

ISBN  978-80-85629-26-2

kniha

100

 

CD:  Anglicko-český slovník a česko-anglický slovník.. AUTOMOBILY, SILNIČNÍ VOZIDLA. Výroba - Provoz - servis – OPRAVÁRENSTVÍ.   2013.

CD obsahuje 2 soubory: A-Č slovník a Č-A slovník. Soubory slovníku obsahují stejné termíny, jako knižní vydání (A).

Soubory jsou ve tvaru PDF. Ve slovníku je možno hledat  stejným způsobem jako v knize nebo lze použít funkci Acrobat Readeru Find (Hledej).

Slovník je rovněž možno vytisknout.

CD

300,-

Publikace:  Česko-anglický  slovník.  Automobily, motorová vozidla a silniční doprava.

 Přes  22 000 slov a slovních spojení.

Další info a vzorek

 ISBN  80-85629-12-7

kniha

100

Souhrnná nabídka  3 výše uvedených anglických slovníků

(2 knihy a CD):

 

Anglicko-český slovník. AUTOMOBILY, SILNIČNÍ VOZIDLA. Výroba - Provoz - servis - OPRAVÁRENSTVÍ.        kniha

a

 

A-Č a Č-A český slovník. AUTOMOBILY, SILNIČNÍ VOZIDLA. Výroba - Provoz - servis - OPRAVÁRENSTVÍ.        CD

a

Česko-anglický  slovník.  Automobily, motorová vozidla a silniční doprava.   kniha

AKCE !

 

CD + 2 knihy za

celkem

Kč 400

Ušetříte 100 Kč

 

 

 

ČESKO-ANGLICKÝ a ANGLICKO-ČESKÝ AUTOMOBILOVÝ SLOVNÍK Č-A a A-Č A DOPRAVNÍ RÁDCE PRO ŘIDIČE

 

DOPRAVNÍ RÁDCE PRO ŘIDIČE, kteří se chtějí domluvit anglicky

Česko anglický/ anglicko-český slovník a dopravní rádce pro řidiče ve Velké Británii

Jediná publikace tohoto druhu v ČR.

Obsahuje i pravidla silničního provozu a dopravní značky Velké Británie.

Zdarma k této publikaci: Dopravní značky evropských zemí v ceně Kč 100.

Pro řidiče ve velké Británii, Irsku a dalších zemích, který se chce domluvit anglicky. 

Dopravní předpisy a dopravní značky ve Velké Británii. Obrázky  křižovatek.

Příklady odlišností: Neexistuje „přednost zprava“.

Při jízdě po kruhovém objezdu se používá ukazatel směru.

 

 Další info a vzorek

ISBN  80-85629-14-3

kniha

150

Zdarma k této publikaci: Dopravní značky evropských zemí v ceně Kč 100.

 

JAK OBJEDNAT SLOVNÍKY:

Slovníky-knihy lze objednat jednoduše pomocí emailové zprávy na adresu

system.consult@seznam.cz

Při objednání CD

je navíc potřeba vyplnit a podepsat Obchodní podmínky.

Podepsané Obchodní podmínky je možné zaslat listovní poštou,

 nebo je lze naskenovat a zaslat emailovou poštou jako přílohu objednávky.

-----------------------------------------


 

Publikace Dopravní značky evropských zemí, Kč 100.

  Od 3 ks Kč 60.

 

 


 

Ukázky z publikace 

 

Německo   D

(část)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


Itálie 

Švédsko


The End